دکتر طیب علی سلمانی

متخصص ژنتیک پزشکی
ویزیت تلفنی
کد نظام پزشکی: ۴۶۶۷-آ
تحصیلات و تخصص:

کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی، پژوهشگاه ژنتیک، سال اخذ مدرک ۱۳۹۰
دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۹۹

موقعیت فعلی شغلی:

عضو انجمن ژنتیک پزشکی ایران
مشاوره و غربالگری بیماران ژنتیک

در حال بارگذاری ...